Deepest Sea"s
این وبلاک برای یکی از هیچکس آ خوب و مشگل پسنده و ابتکار عمل خوبی نیز داره واگر توی وبلاکش
برید به حرف من میرسید و مطالبی داره که تمامش از دل نوشته شده است و با خواندشون انسان احساس نیکی
داره پاکی داره خلاصه سری بزنید
و توی وبلاکش یک دسته هم بیشتر نداره ولی اون دسته به هزار دسته می ازره چون کار خود خود خودشه
و چون از احساس و علاقه است خیلی جالب وخواندنی و مطالب همه کار دست و دل خودشه
مطالبشو کوچک و اهسته مینویسه اما با دلی بزرگ ودریای بی کران اونهم مثل من توی وبلاکش حرفهای هیچکسی داره و بر عکس من مطالب خوبی مینویسه
حرفهای هیچکسی
توی این دسته حرفهای از جنس اینا رو می تونید پیدا کنید
چطور می توانم باور کنم ؟!
وقتی می گویی با منی
اما آدرس قلبم را نمی دانی
شاید من هیچکس همه کس توام
خدایش چقدر قشنگ و با احساسه


تازه این چیزی نیست این دل نوشته رو ببین چقدر ابتکار داره و خواندنی


چیزی نمیبینی و نمی شنوی
مسافر جاده بی سر انجام ...
پاهایت دگر خاطره ی ماندن را از یاد برده اند
چون هیچگاه در جایی بند نشده اند
حافظه دستانت نوازش را فراموش کرده اند
چون هیچگاه کسی را نوازش نکرده اند
رفتی جاده را به انتها برسانی
خودت به انتها رسیدی !
جاده با تو چه کرده مسافر ؟!
مسافر جاده بی سرانجام .

خلاصه همه چیز خوب و ادبی توش پیدا میشه من چرا توضیح میدم یک لینک کن
برو حالشو ببرببنیم امروز چی داره برامون

 


جمعه بیست و دوم 6 1387
X